Statut

STATUT

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Związek o nazwie: Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną samorządną i trwałą organizacją związkową zrzeszającą mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 z 1991 roku poz. 235 z późn. zm.).
 3. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego oraz średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r., poz. 672). Są to osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników i osiągające roczny obrót nie przekraczający 50 milionów euro.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar północno-zachodniej Polski.
 2. Siedzibą Związku i jego władz jest Koszalin.
 3. Związek posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Związek prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek może też prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Związek może przystępować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców o podobnym celu i charakterze.
 2. Związek jest niezależny w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

§ 5

 1. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
 1. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 6

 1. Celem i zadaniem Związku jest: reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, jak również organów Unii Europejskiej oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej.
 2. Związek realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1. przygotowywanie strategii działania Związku;
  2. przeprowadzanie konsultacji wśród przedsiębiorców w zakresie stosowania prawa;
  3. gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub projektów aktów prawnych;
  4. prezentowanie organom władzy i administracji publicznej lub organizacjom politycznym i społecznym opinii i stanowiska Związku w kwestiach dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorców;
  5. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i odczytów mających na celu aktywizację i edukację przedsiębiorców oraz rozwój przedsiębiorczości;
  6. współpracę i wzajemną pomoc członkom Związku;
  7. współpracę z innymi organizacjami, których cele są wspólne z celami Związku;
  8. doradztwo organizacyjno-ekonomiczne dla członków Związku;
  9. prowadzenie działalności integrującej członków Związku;
  10. uczestnictwo w dialogu społecznym z przedstawicielami związków zawodowych oraz władz państwowych i samorządowych;
  11. tworzenie nowoczesnego środowiska pracy i warunków rozwoju pracodawców;
  12. kooperacja z organami władzy publicznej, samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami na obszarze działania Związku;
  13. bieżące konsultacje z członkami Związku, mające na celu badanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców i pracodawców względem Związku.

§ 7

 1. Swoje cele statutowe Związek realizuje także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, samodzielnie lub poprzez powoływanie podmiotów gospodarczych oraz wspólne działania z innymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Działalność gospodarcza może obejmować:
  1. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
  2. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  3. działalność portali internetowych,
  4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  5. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  8. badanie rynku i opinii publicznej,
  9. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, prowadzenie szkoleń.
 1. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Związku.
 1. CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Członkostwo w Związku ma charakter zwyczajny (Członek) lub wspierający (CzłonekWspierający).
 2. Członkiem Związku może być każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca, a także ich organizacje o podobnym celu działania i charakterze.
 3. Przyjęcie w poczet Członków Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego wypełnionego formularza członkowskiego.
 4. Członkowie nie będący osobami fizycznymi reprezentowani są w Związku poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków, zainteresowany może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 9

 1. Członkiem Wspierającym może zostać przedsiębiorca, który nie należy do kategorii przedsiębiorcy mikro, małego i średniego. Członkostwo to jest nabywane poprzez złożenie przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia woli, w którym określi sposób wspierania działalności Związku. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji kandydata.Przyjęcie kandydatury następuje w drodze uchwały Zarządu.
 2. Członek Wspierający może złożyć wniosek o wystąpieniu ze Związku.
 3. Zarząd Związku może podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka Wspierającego w przypadku jego działalności niezgodnej ze Statutem Związku lub na szkodę Związku.
 4. Członkowie Wspierający mają takie same prawa jak Członkowie Związku, nie korzystają jednakz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§10

 1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
 2. Członkowie Związku zobowiązani są:
  1. dbać o dobre imię Związku,
  2. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku,
  3. popierać i czynnie wspierać cele Związku,
  4. przestrzegać Statutu oraz uchwał organów Związku,
  5. zabiegać o poprawę wizerunku przedsiębiorcy i przedsiębiorczości w opinii publicznej,
  6. przestrzegać zasad wzajemnej pomocy oraz norm związkowej solidarności i wzajemnego poszanowania.
 1. Związek nie może naruszać samodzielności Członków ani wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§11

 1. Członek Związku ma prawo:
  1. brać czynny udział w życiu Związku, a głównie w jego pracach i zebraniach,
  2. zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku,
  3. otrzymywać informacje o działaniach i decyzjach Związku,
  4. otrzymać dowód przynależności do Związku oraz korzystać ze znaku firmowego Związku na zasadach określonych przez Zarząd,
  5. głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach,
  6. składać wnioski do właściwych organów Związku we wszystkich sprawach dotyczących celów i działań Związku,
  7. otrzymywać od Związku wsparcie przy dochodzeniu swoich praw na zasadach określonych przez Zarząd.
 1. Członkowi Związku przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Związku.

§12

 1. Skreślenie z listy Członków Związku następuje na skutek:
  1. śmierci lub utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu (dotyczy osoby fizycznej),
  2. wykreślenia z odpowiedniego rejestru (dotyczy osoby prawnej),
  3. ogłoszenia upadłości lub rozpoczęcia likwidacji (osoby prawnej),
  4. otrzymania przez Zarząd pisemnej rezygnacji,
  5. wykluczenia z powodu:
   1. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Związku,
   2. uchylania się od udziału w pracach Związku,
   3. działań wpływających negatywnie na wizerunek Związku.
 2. Utrata członkostwa zostaje stwierdzona uchwałą Zarządu.

§ 13

 1. Od uchwały Zarządu stwierdzającej utratę członkostwa w Związku Członkowi przysługuje odwołanie się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna.
 1. ORGANY ZWIĄZKU

§14

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Rada Nadzorcza.
 1. W przypadku, gdy Związek będzie liczył więcej niż 200 członków, Walne Zgromadzenie Członków decyzją Zarządu może zostać zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów a szczegółowy tryb i zasady wyboru Delegatów, podobnie jak pozostałych organów Związku, określi w takim przypadku regulamin uchwalony przez Zarząd.

§15

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Związku.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. wybieranie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
  2. przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  3. uchwalanie zmian niniejszego Statutu,
  4. rozwiązanie Związku,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Związku lub Rady Nadzorczej,
  6. występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie Zarządu Związku.
 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Delegatów) uczestniczą Członkowie Związku.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Delegatów) mogą uczestniczyć Członkowie Wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście.

§16

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd Związku nie rzadziej niż co 3 lata.
 1. Zwołując Walne Zgromadzenie Członków Prezes Zarządu powiadamia wszystkich Członków o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Powiadomienie wysyłane jest w formie listu poleconego lub potwierdzonego faxu lub potwierdzonej wiadomości przesyłanej drogą elektroniczną (e-mail).
 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy co najmniej połowa Członków (Delegatów) uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum, Prezes Zarządu wyznacza drugi termin. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) może, z zastrzeżeniem ust. 5, skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, a do ważności głosowania wymagana jest zwykła większość obecnych uprawnionych do głosowania Członków.
 1. W sprawach zmiany Statutu uchwały podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków (Delegatów).
 1. W sprawach zmiany składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji oraz rozwiązania Związku uchwały podejmowane są w obecności co najmniej 2/3 Członków Związku, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Związku:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Rady Nadzorczej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów).
 1. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad, przepis § 16. ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpływu wniosku o jego zwołanie do Zarządu.
 1. § 16 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 18

 1. Zarząd opracowuje strategię funkcjonowania Związku.
 2. Zarząd może utworzyć Biuro Związku, które kieruje bieżącymi pracami Związku.
 3. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:
  1. przyjmowanie nowych Członków i Członków Wspierających,
  2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  3. ustalanie zasad ustanawiania i opłacania składek członkowskich,
  4. uchwalanie i realizowanie rocznych planów działalności Związku oraz określanie kierunków gospodarki majątkowej i finansowej oraz budżetu Związku, dokonywanie zmian budżetu, jeżeli będą wymagały tego potrzeby Związku,
  5. powołanie zespołów tematycznych, określenie zasad i zakresu ich działania,
  6. nadzór i kontrola bieżącej działalności Biura Związku, a zwłaszcza jego gospodarki finansowej, badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Związku,
  7. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych,
  8. ustalanie zasad korzystania przez Członków ze znaku firmowego Związku,
  9. podejmowanie uchwał i innych czynności w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej,
  10. przygotowywanie propozycji zmian w Statucie Związku.

§ 19

 1. Zarząd składa się z od 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów.
 3. Kadencja Zarządu trwa 6 lat.
 4. W razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności Rada Nadzorcza może odwołać Zarząd uchwałą podjętą jednogłośnie.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powołania.
 6. Zasady i tryb działania Zarządu ustala Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 20

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  1. organizowanie prac Zarządu oraz Biura Związku,
  2. reprezentowanie Związku,
  3. zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku,
  4. wykonywanie zadań określonych w Statucie,
  5. wykonywanie innych czynności nienależących do kompetencji innych organów Związku.

§ 21

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Związku, i składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez pierwsze Walne Zgromadzenie Członków.
 1. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 6 lat.
 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
  1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  2. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
  3. kontrola bieżącej pracy, działalności gospodarczej i finansowej Związku oraz realizacji uchwał jego organów,
  4. zatwierdzanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Związku,
  5. zatwierdzanie okresowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Związku,
  6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków gdyby nie zostało zwołane przez Zarząd w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie,
  7. rozpatrywanie skarg Członków Związku lub Członków Wspierających na działalność Zarządu.
 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 22

 1. W przypadku zmniejszenia się składu organów Związku w czasie trwania kadencji może nastąpić uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji.
 1. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu poprzez podjęcie uchwały w terminie 30 dni od dnia zmniejszenia się składu organu Związku.
 1. MIENIE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 23

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki finansowe i inny majątek uzyskany ze składek członkowskich, spadków, darowizn i dotacji, dochodów majątku Związku, dochodów z działalności gospodarczej i statutowej oraz ofiarności publicznej.
 1. Przyjęcie dotacji, darowizn, zapisu nie może być uzależnione od warunków sprzecznych z interesami Związku.
 1. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Statucie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Związek może zostać rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, w sposób określony w § 16 ust. 5 oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 1. Walne Zgromadzenie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Związku.
 1. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Członków. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym Sądzie Rejestrowym.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o organizacjach pracodawców oraz obowiązującego prawa.